Zašto vozačka dozvola ???

Zašto vozačka dozvola? 
*automobil je vladar međugradskih putovanja
*čak 80% međugradskih putovanja čini prijevoz automobilom

*prema McKinsey istraživanju tek za 10-15 godina samovozeći automobili su moguća opcija i alternativa i tek tada udio istih biti će oko 15%, ali ni to neće promijeniti

ljudsku želju za vlastitim vozilom pa tako i vozačkom dozvolom

*nove “generacije” više daju prednost uslugama dijeljenja vozila, te se povećao interes za vozačkim dozvolama kako u svijetu tako i kod nas.
Što znači posjedovati vozačku dozvolu?
*neovisnost
*višestruka mobilnost
*praktičnost, udobnost
*prednost pri zapošljavanju (više od 89% poslodavaca zahtijevaju vozačku dozvolu)
*upoznavanje novih mjesta
*ugodniji odlasci na odmor sa prijateljima i obitelji
*lakše rješavanje sve zahtjevnijih obiteljskih i poslovnih obveza.
Prije svega da bi u svemu ovome mogli biti uspješni dobro promislite i uzmite Volan u svoje ruke…čekamo vas,,,30 godina sa Vama i za Vas….Autoškola Volan Ivanić-Grad !!! I naravno akcijske cijene sa visokim postotkom prolaznosti i sa nekoliko tisuća zadovoljnih vozača !!!!

NAGRADNA IGRA

 

Na temelju odredbi članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, br. 87/09., čl. 69) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10), Volan d.o.o., Savska ulica kbr.56, 10310 Ivanić-Grad, OIB: 19850039535, donosi sljedeća:

 

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

“U autoškolu se prijavi i lijepu nagradu osvoji”

 

Članak 1.

Priređivač nagradne igre “U autoškolu se prijavi i lijepu nagradu osvoji” (dalje: Nagradna igra) je: Volan d.o.o., Savska ulica kbr.56, 10310 Ivanić-Grad, Hrvatska, MB: 3708276, OIB: 19850039535 (dalje u tekstu: Priređivač).

 

Članak 2.

Svrha priređivanja Nagradne igre je promidžba Priređivača te poticanje usluga Priređivača.

 

Članak 3.

Nagradna igra trajat će od 02.01.2020. do 13.01.2020. godine, zaključno do 12:00 h.

 

Nagradni fond

 

Članak 4.

Fond nagrada Nagradne igre, po tržišnim cijenama proizvoda i usluga važećim u trenutku podnošenja zahtjeva Ministarstvu financija za izdavanje odobrenja u ukupnoj vrijednosti iznosi 6.500,00 kn.

 

 

 

 

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

 

Red. broj  

Nagrade

Vrijednost

pojedinačno

Ukupna vrijednost
 

1.

Usluga osposobljavanja kandidata

za vozača vozila „B“ kategorije

 

5.850,00 kn

 

5.850,00 kn

 

2.

Besplatan tečaj iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila u trajanju od 30 sati  

600,00 kn

 

600,00 kn

 

3.

Majica kratkih rukava plave boje sa logom i natpisom Priređivača  

50,00 kn

 

50,00 kn

 

UKUPNO

 

6.500,00 kn

 

Priređivač ne može nagrade zamijeniti za novac niti neki drugi oblik nagrade. Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 5.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati fizičke osobe koje se u vrijeme izvlačenja nagrada napunile 17 godina i 6 mjeseci, građani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji su u razdoblju trajanja nagradne igre u neobvezujućoj prijavi / anketi ili upisu u autoškolu svojevoljno ispunili kupon te ostavili svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja), odnosno dali privolu i dali suglasnost za obradu osobnih podataka kao i javno objavljivanje dobitnika nagrada.

U Nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici Priređivača i vanjski suradnici Priređivača koji su na bilo koji način sudjelovali u pripremi i realizaciji Nagradne igre te članovi njihove uže obitelji.

Sudionici u Nagradnoj igri sudjelovanjem pristaju (odnosno daju svoju privolu voditelju obrade osobnih podataka-Priređivaču, u skladu sa Općom uredbom Europskog parlamenta i vijeća 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih relevantnih propisa koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj) na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime, adresa i broj telefona). Sudionici u Nagradnoj igri-dobitnici-prihvaćaju obveze objave imena za potrebe Priređivača nagradne igre.

 

Način izvlačenja nagrada

 

Članak 6.

Nakon proteka roka za sudjelovanje u Nagradnoj igri sve pristigle prijave izvlačit će se slučajnim odabirom sudionika na način da će se svi ispisani kuponi umetnuti u kutiju iz koje će svaku pojedinu nagradu izvlačiti tročlana komisija odnosno svaki član komisije jednu nagradu na način da će se prvo izvlačiti 3.nagrada, pa potom 2.nagrada a zatim 1.nagrada – sve uz nazočnost tročlane komisije prethodno imenovane od strane Uprave Priređivača (dalje u tekstu: Komisija).

 

Vrijeme i mjesto izvlačenja nagrada

 

Članak 7.

Izvlačenje nagrada organizirat će se 13.01.2020.g., u 18,00 sati u prostorijama Priređivača, Savska ulica kbr.56, 10310 Ivanić-Grad.

Tročlana komisija nadzire izvlačenje nagrada, naznačenih u čl. 4. ovih Pravila, te o tijeku javnog izvlačenja vode zapisnik.

 

Članak 8.

Sudionici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih predviđenih ovim Pravilima.

 

Članak 9.

Priređivač nagradne igre osigurava sve objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči Dobitniku njihovu isporuku odnosno uslugu.

 

Članak 10.

Dobitnici će odmah po izvlačenju nagrada biti pisanim putem obaviješteni o dobivenoj nagradi i načinu preuzimanja nagrade sukladno Zakonu o igrama na sreću i Pravilniku o priređivanju nagradnih igara.

 

Članak 11.

Svaki Dobitnik u Nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim Pravilima, treba preuzeti nagradu u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi odnosno sa datumom preuzimanja 1. i 2. nagrade započinje korištenje nagrada/usluga te se nagrada odnosi do kraja ispunjenja opisanih usluga Priređivača u utvrđenim iznosima nagrada.

Ukoliko Dobitnik nagrade ne podigne nagradu u roku, Priređivač će ih ponovno u roku od 8 (osam) dana od isteka roka iz prethodnog stavka ovog članka obavijestiti o dobitku i pravu da ga preuzme u roku od 10 (deset) dana. Po isteku naknadnog roka od 10 (deset) dana Dobitnik gubi pravo preuzimanja ostvarene nagrade.

Ako Dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

 

Članak 12.

Preuzimanjem nagrade odnosno ispunjenjem usluga Priređivača u utvrđenim iznosima nagrada prema Dobitniku prestaju sve daljnje obaveze Priređivača prema dobitniku.

 

Članak 13.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

 

Članak 14.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dostupnih javnih medija.

 

Članak 15.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu objavljena putem elektroničkih medija.

 

Članak 16.

U slučaju spora između Sudionika Nagradne igre i Priređivača utvrđuje se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

 

 

Članak 17.

Ova Pravila stupaju na snagu danom objave na web stranici Priređivača, www.volan.hr, a po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva financija RH, te vrijede do završetka nagradne igre.

 

 

 

Rješenje Ministarstva financija:

KLASA:UP/I-460-02/19-01/793

URBROJ:513-07-21-01-19-2

Zagreb, 19.prosinac 2019.godine

Pravilnik za nagradnu igru 2019-20